Mapa strony

PL | ENG | FR | RUS | VT | ES | AR
organizacje pomagające cudzoziemcom
 

 

Afryka Inaczej  www.afryka.org

Pomysł na Afrykę Inaczej narodził się w 2007 roku wraz z portalem Afryka.org. Fundacja dąży do integracji afrykańskiej diaspory z mieszkańcami Warszawy poprzez m.in. prezentowanie i promowanie afrykańskich kultur w Polsce, organizowanie Festiwalu Kultur Afryki oraz budowanie postawy wzajemnego szacunku. Ponadto, fundacja popularyzuje wiedzę o Afryce oraz prowadzi działania na rzecz zmiany stereotypów oraz rozwoju demokracji w krajach Afryki.

 

Autokreacja www.autokreacja.org

Autokreacja od samego początku działa na rzecz integracji osób marginalizowanych społecznie i odmiennych kulturowo. Osoby, z którymi współpracuje to m. in. osoby poszukujące pracy, migranci, osoby starsze. Historia organizacji sięga 1992 roku, kiedy to jeszcze grupa późniejszych założycieli działała nieformalnie. Oficjalnie Autokreacja działa od 2002 roku z sukcesem tworząc wysokiej jakości programy społeczne. Fundacja wspiera migrantów w pomocy w zdobyciu legalnego zatrudnienia. Promuje wizerunek cudzoziemca jako legalnego i kompetentnego pracownika poprzez wszelkie działania integrujące. Jest otwarta na współpracę i partnerstwo z innymi organizacjami.

 

Caritas – Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom www.migranci.caritas.pl

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana w 1989 roku. W ramach działań na rzecz uchodźców i migrantów Caritas posiada 14- letnie doświadczenie w udzielaniu wsparcia tej grupie oraz zaufanie społeczne, które ułatwia nawiązywanie relacji i dotarcie do grupy beneficjentów.

 

Fundacja Dla Somalii www.fundacjadlasomalii.org.pl

Fundacja dla Somalii została założona w 2007 roku. Głównym naszym celem jest niesienie pomocy humanitarnej dla mieszkańców Somalii (budowa i wyposażenie szpitala w Adado) jak również wspieranie cudzoziemców mieszkających w na terenie Polski. Prowadzimy punkt konsultacyjny niosąc pomoc prawną, psychologiczną, doradczą. Ważne jest dla nas wewnętrzne integrowanie emigracyjnego środowiska afrykańskiego oraz stwarzanie możliwości do działań międzykulturowych (w tym umożliwienia Polakom poznania odmiennych kultur).

Dom Kaukaski  www.domkaukaski.org

Organizacja działająca od 2007 roku. Członkowie stowarzyszenia to głównie osoby z Południowego Kaukazu, w tym: z Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji. Celem "Domu Kaukaskiego w Polsce" jest przede wszystkim: stworzenie wspólnej platformy do porozumienia dla osób prywatnych, placówek naukowych, instytucji kulturalno - oświatowych, które wyrażają chęć uczestnictwa w procesie integracji i porozumienia się narodów Kaukazu.

Najwazniejszym projektem stowarzyszenia jest czasopismo "Nowy Prometeusz", traktujące o historii i współczesności krajów byłego ZSSR.

 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM  www.prohumanum.org

Działalność Stowarzyszenia PRO HUMANUM jest nastawiona na budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Realizuje ono projekty nakierowane na edukację obywatelską, wielokulturowość, prawa człowieka, przeciwdziałanie dyskryminacji, zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Prowadzi również Punkt Informacyjny dla Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławiu oraz Biuro Porad Społecznych w Warszawie dla osób znajdujących się w sytuacji trudnej ze względu na: płeć, narodowość, bezrobocie, niepełnosprawność, konflikty rodzinne. Z porad organizacji korzystają cudzoziemcy i uchodźcy, którzy czują się dyskryminowani i potrzebują wsparcia. Wśród wydanych przez stowarzyszenie publikacji znajdują się: Warszawa - miasto wielu kultur, Poradnik antydyskryminacyjny dla funkcjonariuszy policji, Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej.

 

Fundacja Forum na rzecz Różnorodności Społecznej  www.ffrs.org.pl

Misją FFRS jest kształtowanie otwartego społeczeństwa różnorodnego pod względem wyznania, pochodzenia kulturowego, etnicznego, rasowego, narodowego, oraz światopoglądu. Działania FFRS wspierają dialog międzykulturowy, rozwijają zasoby wiedzy i narzędzia w zakresie integracji społecznej i równego traktowania, oraz nagłaśniają problem dyskryminacji ze względu na wyznanie, światopogląd, czy pochodzenie etniczne, rasowe, narodowe. FFRS angażuje się także w krytyczną analizę historii społeczeństwa różnorodnego w Polsce po to, aby wnioski i refleksje dot. przeszłych doświadczeń miały konstruktywny wkład w debatę o współczesnych dylematach nt. migracji, dyskryminacji i integracji. Wspieranie Różnorodności społecznej w Polsce wiąże się z kształtowaniem nie tylko spójnego i bezpiecznego społeczeństwa wewnątrz kraju, ale i konstruktywnego zaangażowania Polski w świecie.

Fundacja Rozwój Oprócz Granic  www.frog.org.pl

Organizacja powstała w 2006 roku, jej celem jest zbliżanie narodów, społeczeństw i państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej w drodze wspólnych działań w obszarze rozwiązywania problemów i kwestii społecznych w Regionie. Działania FROG mają na celu rozwój wzajemnych kontaktów pomiędzy środowiskami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów i kwestii społecznych oraz zajmującymi się współpracą regionalną.

 

Fundacja Inna Przestrzeń (inicjator) www.przestrzen.art.pl

Powstała w 2006 organizacja stawia sobie za cel otwieranie nowych przestrzeni dla wypowiedzi artystycznej i społecznej. Prowadzi m.in. Program Kontynent Warszawa (www.kontynent.waw.pl), realizuje Pilotaż Warszawskiego Centrum Wielokulturowego (2009-2011) (www.cw.org.pl). Realizuje także różnorodne projekty (m.in. varsavianistyczne, z zakresu współpracy rozwojowej na Kaukazie, Ukrainie i w Rosji oraz praw człowieka na świecie – np. www.RatujTybet.org), organizuje jedyny na świecie festiwal inspirowany współczesnym Kaukazem www.transkaukazja.pl. Od 2007 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego.

 

Sam Dżub Ling www.sdl.tibethouse.pl

Fundacja Sam Dżub Ling prezentuje kulturę, religię  czyli wszystko to, co rozumiemy pod słowem tradycja Tybetu. Stowarzyszenie zaprasza do Polski mnichów z różnych klasztorów, nauczycieli buddyjskich, lekarzy, dzieci tybetańskie na naukę w polskich szkołach etc. Staramy się również wspomagać Tybetańczyków poza granicami Polski poprzez współpracę z jedną z wiosek tybetańskich w Chinach, z klasztorami w Indiach w zakresie edukacji, promocji zdrowia i tym podobnych.


Instytut Spraw Publicznych   
www.isp.org.pl

Instytut Spraw Publicznych prowadzi badania, przygotowuje ekspertyzy i rekomendacje dotyczące podstawowych kwestii polityki publicznej. Instytut posiada własnych ekspertów oraz współpracuje z badaczami z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Wyniki projektów badawczych publikowane są w formie książek, raportów i komunikatów. Instytut posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących migracji do Polski, integracji imigrantów, polityki migracyjnej oraz dyskryminacji. Powyższe badania realizowana są w ramach projektów polskich oraz zagranicznych, finansowanych m.in. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Europejski Fundusz Społeczny, Komisję Europejską, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Krajową Izbę Gospodarczą.

 

Kontynent Warszawa – Warszawa Wielu Kultur www.kontynent.waw.pl

Portal Kontynent Warszawa jest wyodrębnionym programem Fundacji Inna Przestrzeń
i został stworzony w grudniu 2006 roku i stanowi pierwszą i jedyną bazę informacji dot. miejsc, instytucji, wydarzeń i ludzi związanych ze środowiskami cudzoziemskimi. Celem portalu jest m.in. promocja artystów i animatorów kultury pochodzących z krajów trzecich oraz ich przedsięwzięć. Redakcja portalu realizowała i współrealizowała wiele wydarzeń promujących różnorodne kultury m.in. Dzień Jedności Afryki, Wielokulturowe Warszawskie Street Party, Cykl Wydarzeń pn ‘Ludzie z Kontynentu’, Kontynent: Indie – Indonezja, ‘Nowy Rok Chiński & Saraswati Puja`Kontynent: Chiny – Indie i wiele innych.

 

Nasz Vybir www.naszwybor.org.pl

Fundacja Nasz Wybór została zarejestrowana w 2009 roku i działa na rzecz integracji obywateli Ukrainy oraz innych państw sąsiadujących z Polką. Członkami Fundacji są zarówno obywatele Ukrainy jak i Polski. Do jej priorytetów należy wspieranie rozwoju kontaktów kulturalnych, oświatowych, ekonomicznych i politycznych pomiędzy Polską i Ukrainą oraz promowanie wartości demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego.

 

Nigdy Więcej www.nigdywiecej.org/

Stowarzyszenie "NIGDY WIĘCEJ" jest organizacją działającą od 1996 roku na rzecz walki z rasizmem, ksenofobią i nietolerancją. Stowarzyszenie "NIGDY WIĘCEJ" łączy ludzi o różnych przekonaniach, dla których wspólnym mianownikiem jest niezgoda na dyskryminację. Promuje wielokulturowość i szacunek dla odmienności oraz prowadzi monitoring incydentów rasistowskich.

 

Obserwatorium www.obserwatorium.org.pl/

Fundacja Obserwatorium dąży do rozwoju oraz propagowania nowoczesnego modelu interdyscyplinarnych badań nad kulturą w każdym jej aspekcie. Poza działalnością badawczą, Fundacja animuje działania na rzecz rozwoju kultury i świadomości obywatelskiej. Jej projekty przyczyniają się do urozmaicenia mapy wielokulturowej Warszawy.


Open Art
  
www.openart.org.pl

Fundacja na rzecz zbliżania kultur Open Art, powołana do życia 2010r. przez Evgena Malinovskiego  (rosyjskiego artystę, mieszkającego w Polsce) i współpracującą z nim od wielu lat Polkę. Jako główne cele przyjęła: zwiększanie kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej, zbliżanie kultur różnych narodów i zbliżanie społeczeństw przez kulturę, integrację środowisk twórczych, wzmacnianie solidarności i skłanianie do refleksji nad etycznymi i społecznymi uwarunkowaniami rozwoju różnych kultur. Fundacja cele te zamierza realizować poprzez: edukację kulturalną; wspieranie i organizowanie wielokulturowych przedsięwzięć artystycznych (koncertów, festiwali, spektakli, wystaw, plenerów, warsztatów, festynów, szkoleń); prezentowanie wielokulturowych osiągnięć artystycznych (na płaszczyźnie dialogu językowego, komunikacji niewerbalnej oraz widowisk kulturowych), pomoc artystom zarówno w doskonaleniu warsztatu, jak i w promowaniu ich dokonań; współpracę z instytucjami, ośrodkami kultury i organizacjami pozarządowymi

 

Stowarzyszenie Pasaż Antropologiczny www.opcit.pl

Stowarzyszenie Pasaż Antropologiczny działa od 2001 roku i od początku swojego istnienia wydaje pismo "OPCIT. Maszyna interpretacyjna." poświęcone promowaniu antropologii kultury jako użytecznego narzędzia do tłumaczenia rzeczywistości we wszelkich jej aspektach - również tych związanych z dialogiem międzykulturowym i wielokulturowością. Obecnie realizuje też we wspólpracy z Karoliną Bregułą projekt Biuro Tłumaczeń Sztuki.


Fundacja Sztuki Arteria www.arteria.art.pl/

Fundacja Sztuki Arteria od 2004 roku produkuje projekty filmowe, interdyscyplinarne, spektakle teatralne, inicjuje i realizuje projekty społeczne. Jest organizatorem Festiwalu Filmowego Pięć Smaków, prezentującego kino Azji www.piecsmakow.pl. Prowadzi także polską grupę Loesje, która organizuje warsztaty rozwijające kreatywność. Angażuje się w działania na rzecz społeczności wietnamskiej mieszkającej w Polsce. W projektach takich jak Seminaria Wielokulturowe podejmuje temat tolerancji, integracji i dyskryminacji cudzoziemców. Działa zarówno w najbliższym otoczeniu jak i włącza się we współpracę europejską.

 

Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki  www.swiaty.org.pl/

 Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki została założona w kwietniu 2009 roku dla propagowania dialogu wielokulturowego. W swoich działaniach skupia się głównie na dzieciach - od dwóch lat prowadzi zajęcia z zakresu edukacji międzykulturowej dla przedszkolaków i uczniów warszawskich szkół. W planach kolejne warsztaty i spotkania dla dzieci i młodzieży, działania edukacyjne i kulturalne.

 
INNE ORGANIZACJE:Caritas Polska - Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom

43-200 Białystok, ul. Warszawska 32

tel/fax.: (85) 732 55 53

e-mail: migranci-bialystok@caritas.pl

 

20-950 Lublin, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: (81) 743 71 86

e-mail: migranci-lublin@caritas.pl

 

59-900 Zgorzelec, ul. Księdza Domańskiego 12

tel.: (75) 771 65 61

e-mail: migranci-zgorzelec@caritas.pl

 

00-322 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 62

tel/fax.: (22) 826 99 10

e-mail: migranci-waw@caritas.pl

 

Polska Akcja Humanitarna Centrum Pomocy Uchodźcom

00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/3

tel.: (22) 828 88 82; fax.: (22) 831 99 38, 828 88 82 w.217

e-mail: ucho@pah.org.pl
http://www.pah.org.pl/

 

Polski Czerwony Krzyż

00-156 Warszawa, ul. Mokotowska 14

tel.: (22) 628 55 75; 621 36 25;

fax.: (22) 628 41 68

e-mail: info@pck.org.pl

www.pck.org.pl

 

Wysoki Komisarz NZ ds. Uchodźców (UNHCR)

Przedstawicielstwo w Warszawie

00-556 Warszawa, al. Róż 2

tel.: (22) 628 69 30, 625 61 46;

fax.: (22) 625 61 24

e-mail: polwa@unhcr.ch
www.unhcr.pl

 

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)

00-831 Warszawa, ul. Twarda 44/24

tel: 652 03 57; fax: 620 67 82,

www.oim.pl

e-mail: iomwaraw@iom.int

 

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia "Eleos"

15-062 Białystok, ul. Warszawska 47

tel.: (085) 732 89 07

e-mail: uchodzcy_ eleos@op.pl,
eleos@poczta.onet.pl

 

Fundacja "OCALENIE"

tel.: 0 - 22 - 628 55 76

e-mail:ocalenie@wp.pl
http://www.ocalenie.org.pl/

 

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Ochrony Cudzoziemców „Proxenia”

02-647 Warszawa, ul. Bachmacka 4/5

fax.: 581 85 21

e-mail: proxenia@wp.pl

 

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

31-141 Kraków, ul. Krowoderska 11/7

tel.: (12) 633 72 23

fax: (12) 423 32 77

e-mail: biuro@pomocprawna.org

www.pomocprawna.org

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

00-018 Warszawa, ul. Zgoda 11

tel.: (22) 828 69 96, 828 10 08, 556 44 40

dział uchodźców: (22) 556 44 66 fax.: (22) 828 69 96, 556 44 50 lub 51

e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl, sekretariat@hfhrpol.waw.pl www.hfhrpol.waw.pl

 

Klinika Prawa - Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

00-071 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28

tel.: (22) 552 08 11;

tel./fax: (22) 552 43 18

e-mail: klinika@wpia.uw.edu.pl

www.klinika.wpia.uw.edu.pl

 

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej

00-062 Warszawa, ul. Kredytowa 6 m. 73

tel.: (22) 423 76 92, 423 36 12,

fax.: (22) 826 10 27,

e-mail: psep@psep.pl

www.psep.pl

 

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa

20-023 Lublin, ul. F. Chopina 14/70

tel./fax.: (081) 743 68 05

www.fipp.org.pl

 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

e-mail: interwencja-prawna@o2.pl

http://www.interwencjaprawna.pl/glowna.html

 

Stowarzyszenie "Jeden Świat" Polski Odział Service Civil Interntaional

60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 3a/1

tel.: (61) 848 43 38

fax.: (61) 848 43 37

e-mail: info@jedenswiat.org.pl

www.jedenswiat.org.pl

 

Amnesty International Biuro Zarządu Stowarzyszenia AI

ul. Piękna 66a, lokal 2, I piętro

00-672 Warszawa

tel/fax: (22) 827-60-00

e-mail: amnesty@amnesty.org.pl

www.amnesty.org.pl

 

Pomoc dla dzieci-uchodźczych

Polski Komitet Narodowy UNICEF

00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1

tel: (22) 656 66 10,

fax.: (22) 656 66 13

www.unicef.pl

e-mail: unicef@unicef.pl

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka

00-521 Warszawa, ul. Hoża 27a lok.5

tel.: (22) 635 45 01;

fax.: (22) 831 24 29;

e-mail: kopd@kopd.supermedia.pl

 

Ogólnopolskie Forum na rzecz Praw Dziecka

30-506 Kraków, ul. Brodzińskiego 1,

tel.: (012) 423 55 80;

fax.: (012) 423 53 71

 

Fundacja Dzieci Niczyje

03-926 Warszawa, ul. Walecznych 59

tel.: (22) 616 02 68

fax.: (22)616 03 14

e-mail: fdn@fdn.pl

www.fdn.pl


Copyright © 2006-2014 Kontynent Warszawa - Warszawa Wielu Kultur; Redakcja: Zuzanna Dłużniewska, Katarzyna Kościesza; Realizacja: jakub mankowski
Publikacja portalu Kontynent Warszawa w ramach pilotażu Warszawskiego Centrum Wielokulturowego prowadzonego przez Fundację Inna Przestrzeń. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa oraz Biura Kultury m.st. Warszawy. Treści publikacji nie muszą odpowiadać oficjalnemu stanowisku sponsorów i partnerów projektu.