Mapa strony

PL | ENG | FR | RUS | VT | ES | AR
Obywatelstwo

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (j.t. Dz.U.z 2000 r. Nr 28, poz.353 z późn.zm.)


Załatwienie sprawy następuje w terminie nie krótszym niż 14 dni a wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, natomiast sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Nie wlicza się tutaj okresów opóźnień z przyczyn niezależnych od organu (np. działanie sił przyrody takich jak powódź, albo zaniechania innych organów, które są istotne do załatwienia sprawy, braku dokumentów, które strona ma obowiązek dostarczyć Urzędowi).


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Osobiście:
Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
Oddział ds. Obywatelstwa i Repatriacji
pl. Bankowy 3/5
wejście F od Al. Solidarności
pok. nr 416

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ SPRAWY:

Oddział ds. Obywatelstwa i Repatriacji
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,wejście F, pok. nr 416
tel. 22 695 65 67
e-mail –
obywatelstwo@mazowieckie.pl

dni i godziny przyjęć klientów:
poniedziałek: 10.00 – 17.30
wtorek, czwartek, piątek: 8.00 – 15.00

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wraz ze zdjęciem kierowany do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzony własnoręcznie w języku polskim, na druku urzędowo określonym (motywy prośby należy wpisać na stronie drugiej pod tytułem Wniosek o nadanie obywatelstwa),

 • poświadczona urzędowo kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy (paszport, a w przypadku braku paszportu dokument podróży),

 • poświadczona urzędowo kopia: karty pobytu, jeżeli cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na osiedlenie się lub zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich; karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej; dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu,

 • poświadczona urzędowo kopia decyzji zezwalającej na stały lub czasowy pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej, ewentualnie pierwszej karty stałego pobytu lub zaświadczenie z odpowiedniego urzędu o dacie uzyskania pierwszej karty stałego pobytu,

 • aktualnie wydany odpis aktu urodzenia w oryginale wydany przez polski urząd stanu cywilnego,

 • aktualnie wydany odpis aktu małżeństwa w oryginale wydany przez polski urząd stanu cywilnego,

 • życiorys szczegółowy napisany własnoręcznie w języku polskim,

 • oświadczenie o ubieganiu się o nadanie obywatelstwa polskiego w przeszłości; czy wnioskodawca ubiegał się wcześniej o nadanie obywatelstwa polskiego, jeśli tak to z jakim skutkiem,

 • oświadczenie o znajomości przepisów dotyczących aktualnie posiadanego obywatelstwa sporządzone własnoręcznie w języku polskim,

 • dokument stwierdzający brak obywatelstwa polskiego lub zwolnienie bądź zrzeczenie się obywatelstwa polskiego w przypadku, gdy wnioskodawca lub jego wstępni to obywatelstwo posiadali, albo ich poświadczone kopie,

 • jeżeli dziecko (dzieci) cudzoziemca posiada (posiadają) obywatelstwo polskie, należy dołączyć kopie aktów urodzenia dzieci oraz kopie paszportów polskich lub poświadczeń obywatelstwa polskiego dzieci,

 • ewentualnie inne dokumenty np. zaświadczenie o zatrudnieniu, poświadczone urzędowo kserokopie dyplomów, listy polecające.

 • Do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego obejmującego małoletnie dziecko w przypadku gdy:

* o obywatelstwo polskie ubiegają się oboje rodzice - należy dołączyć aktualnie wydany odpis aktu urodzenia dziecka oraz dokumenty potwierdzające posiadane przez nie obywatelstwo lub obywatelstwa,

* o obywatelstwo polskie ubiega się jedno z rodziców - należy dołączyć aktualnie wydany odpis aktu urodzenia dziecka oraz dokument o wyrażeniu, przed właściwym miejscowo wojewodą lub konsulem Rzeczypospolitej Polskiej, zgody drugiego z rodziców na nabycie przez dziecko obywatelstwa polskiego, jeżeli drugie z rodziców nie jest obywatelem polskim,

* dziecko ukończyło szesnaście lat - należy dołączyć aktualnie wydany odpis aktu urodzenia oraz pisemne oświadczenie dziecka o wyrażeniu zgody na nadanie obywatelstwa polskiego lub rozciągnięcie nadania,

* wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego dotyczy dziecka pozostającego pod opieką, do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie opiekuna dziecka o wyrażeniu zgody na nadanie obywatelstwa polskiego, złożone przed właściwym miejscowo wojewodą lub konsulem Rzeczypospolitej Polskiej od osób zamieszkałych za granicą,

* dziecko posiada dokument paszportowy bądź dokument podróży - należy dołączyć jego poświadczoną urzędowo kserokopię.

 • Dzieciom pozostającym pod opieką obywatelstwo polskie może być nadane jedynie za zgodą opiekuna wyrażoną w odpowiednim oświadczeniu złożonym przed właściwym organem po uprzednim zadośćuczynieniu wymogom właściwego prawa obcego,

* Jeżeli jeden lub oboje rodzice posiadają obywatelstwo więcej niż jednego państwa, niezbędne jest złożenie dokumentu potwierdzającego albo zaprzeczającego posiadanie przez dzieci obywatelstwa państwa lub państw, którego/ych obywatelami są rodzice.

* Jeżeli wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego obejmuje małoletnie dzieci do wniosku załącza się dokument potwierdzający zalegalizowanie pobytu dziecka na terytorium RP (kopia decyzji legalizującej pobyt oraz karty pobytu).

INFORMACJE DODATKOWE / UWAGI:

 • Nadanie obywatelstwa polskiego może być w każdym przypadku uzależnione przez Prezydenta RP od złożenia dowodu utraty obywatelstwa obcego, dotychczas posiadanego przez Wnioskodawcę.

 • W trakcie składania wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego Wnioskodawca może zostać zobowiązany do przedłożenia dodatkowych dokumentów wyjaśniających jego sytuację rodzinną.

 • Kopie dokumentów mogą być poświadczone urzędowo przez notariusza lub na miejscu w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

 • Dokumenty, którymi legitymuje się wnioskodawca: karta pobytu, paszport, dokument podróży a także dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, muszą być ważne.

 • Bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia przez Wnioskodawcę kompletu dokumentów.

 • Wniosek można złożyć wyłącznie osobiście.

Przyjęcia oświadczenia o woli nabycia obywatelstwa przez cudzoziemca, który zawarł związek małżeński z obywatelem polskim:

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Osobiście:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
Oddział ds. Obywatelstwa i Repatriacji,
pl. Bankowy 3/5
wejście F od Al. Solidarności
pok. Nr 416

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie,

 • oświadczenie o woli nabycia obywatelstwa polskiego,

 • aktualny odpis aktu małżeństwa w oryginale, wydany przez polski urząd stanu cywilnego,

 • kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (paszport albo dokument podróży),

 • kserokopia udzielonego zezwolenia, na podstawie którego wydano kartę albo zaświadczenie stałego pobytu,

 • kserokopia karty pobytu,

 • kserokopia dowodu osobistego małżonka posiadającego obywatelstwo polskie (uwierzytelniona przez notariusza w Polsce albo z oryginałem dowodu osobistego do wglądu),

 • życiorys szczegółowy napisany własnoręcznie w języku polskim,

 • potwierdzenie zameldowania na pobyt stały w województwie mazowieckim.

OPŁATY:

219,00 zł przelewem na rachunek:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
Nr konta:60-1030-1508-0000-0005-5001-0038

za wydanie decyzji w sprawie nabycia obywatelstwa polskiego

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Załatwienie sprawy trwa nie krócej niż w 60 dni. Nie wlicza się tutaj okresów opóźnień
z przyczyn niezależnych od organu (np. działanie sił przyrody takich jak powódź, albo zaniechania innych organów, które są istotne do załatwienia sprawy, braku dokumentów, które strona ma obowiązek dostarczyć urzędowi).

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ SPRAWY:

Oddział ds. Obywatelstwa i Repatriacji
pl. Bankowy 3/5, wejście F, pok. nr 416
tel.22 695 65 67
e-mail –
obywatelstwo@mazowieckie.pl

dni i godziny przyjęć klientów:
poniedziałek: 10.00 – 17.30
wtorek, czwartek, piątek: 8.00 – 15.00

INFORMACJE DODATKOWE / UWAGI:

 • Termin do złożenia oświadczenia woli nabycia obywatelstwa polskiego wynosi 3 lata i 6 miesięcy od dnia zawarcia związku małżeńskiego z osobą posiadającą obywatelstwo polskie albo 6 miesięcy od dnia uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub nabycia prawa stałego pobytu.

 • W toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.

 • Dokumenty można złożyć wyłącznie osobiście.

Oświadczenia o wyborze obywatelstwa obcego dla dziecka, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, drugie - obywatelem innego państwa

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Osobiście:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
Oddział ds. Obywatelstwa i Repatriacji,
pl. Bankowy 3/5
wejście F od Al. Solidarności
pok. nr 416

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. podanie,

 2. oświadczenie o wyborze obywatelstwa obcego dla dziecka,

 3. dokument, z którego wynika, że dziecko nabywa obywatelstwo obce z mocy prawa tego państwa, którego obywatelem jest jedno z rodziców nie posiadające obywatelstwa polskiego,

 4. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (w przypadku gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa odpis zupełny aktu urodzenia dziecka),

 5. odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców, wydany przez polski urząd stanu cywilnego,

 6. poświadczone urzędowo kserokopie dokumentów paszportowych potwierdzających obywatelstwo rodziców.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Załatwienie sprawy trwa nie krócej niż 30 dni, natomiast sprawy szczególnie skomplikowanej - nie dłużej niż 60 dni od dnia wszczęcia postępowania. Nie wlicza się tutaj okresów opóźnień z przyczyn niezależnych od organu (np. działanie sił przyrody takich jak powódź, albo zaniechania innych organów, które są istotne do załatwienia sprawy, braku dokumentów, które strona ma obowiązek dostarczyć urzędowi).

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ SPRAWY:

Oddział ds. Obywatelstwa i Repatriacji
Warszawa, pl. Bankowy 3/5, wejście F, pok. nr 416
tel. 22 695 65 67
e-mail –
obywatelstwo@mazowieckie.pl

dni i godziny przyjęć klientów:
poniedziałek: 10.00 – 17.30
wtorek, czwartek, piątek: 8.00 – 15.00

INFORMACJE DODATKOWE / UWAGI:

 1. Oświadczenie składają rodzice osobiście, w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia się dziecka,

 2. Dokumenty załączane do wniosku powinny być złożone w oryginałach lub potwierdzone urzędowo za zgodność z oryginałami w Mazowieckim Urzędzie Mazowieckim w dniu składania wniosku.

 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski, przez polskiego tłumacza przysięgłego lub konsula polskiego.

 4. W toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.

 5. Obywatel polski może złożyć poświadczoną urzędowo kserokopię dowodu osobistego.

 6. Dokumenty można złożyć wyłącznie osobiście.

Uznanie za obywatela polskiego

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji administracyjnej o nabyciu obywatelstwa polskiego przez osobę o nieokreślonym obywatelstwie lub nieposiadającą żadnego obywatelstwa, jeżeli zamieszkuje w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, co najmniej 5 lat.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 1. osobiście:
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Wydział Spraw Cudzoziemców
  Oddział ds. Obywatelstwa i Repatriacji
  pl. Bankowy 3/5
  wejście F od Al. Solidarności
  pok. nr 416

 2. pocztą na adres:
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Wydział Spraw Cudzoziemców
  Oddział ds. Obywatelstwa i Repatriacji
  ul. Długa 5
  00-263 Warszawa

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek o uznanie za obywatela polskiego wraz ze zdjęciem sporządzony w języku polskim,

 2. poświadczona urzędowo kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (dokument podróży),

 3. poświadczona urzędowo kopia karty pobytu, jeżeli cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na osiedlenie się albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

 4. poświadczona urzędowo kopia decyzji zezwalającej na stały ewentualnie pierwszej karty stałego pobytu lub zaświadczenie z odpowiedniego urzędu o dacie uzyskania pierwszej karty stałego pobytu,

 5. zwolnienie z obywatelstwa dotychczas posiadanego wraz z tłumaczeniem przez polskiego tłumacza przysięgłego na język polski lub inny dokument potwierdzający iż wnioskodawca nie posiada żadnego obywatelstwa,

 6. aktualnie wydany odpis aktu urodzenia w oryginale wydany przez polski urząd stanu cywilnego,

 7. aktualnie wydany odpis aktu małżeństwa w oryginale wydany przez polski urząd stanu cywilnego,

 8. życiorys szczegółowy napisany własnoręcznie w języku polskim,

 9. oświadczenie o ubieganiu się o nadanie albo uznanie za obywatela polskiego w przeszłości; jeśli tak to z jakim skutkiem,

 10. potwierdzenie zameldowania na pobyt stały w województwie mazowieckim,

 11. jeżeli dziecko (dzieci) cudzoziemca posiada (posiadają) obywatelstwo polskie, należy dołączyć kopie aktów urodzenia dzieci oraz kopie paszportów polskich lub poświadczeń obywatelstwa polskiego dzieci,

 12. do wniosku o uznanie za obywatela polskiego obejmującego małoletnie dziecko w przypadku gdy :

 • o uznanie ubiegają się oboje rodzice - należy dołączyć aktualnie wydany odpis aktu urodzenia dziecka oraz dokumenty potwierdzające posiadane przez nie obywatelstwo lub obywatelstwa,

 • o obywatelstwo polskie ubiega się jedno z rodziców - należy dołączyć aktualnie wydany odpis aktu urodzenia dziecka oraz dokument o wyrażeniu, przed właściwym miejscowo wojewodą lub konsulem Rzeczypospolitej Polskiej, zgody drugiego z rodziców na uznanie dziecka za obywatela polskiego, jeżeli drugie z rodziców nie jest obywatelem polskim,

 • dziecko ukończyło szesnaście lat - należy dołączyć aktualnie wydany odpis aktu urodzenia oraz pisemne oświadczenie dziecka o wyrażeniu zgody na uznanie za obywatela polskiego,

 • jeżeli wniosek o uznanie za obywatela polskiego dotyczy dziecka pozostającego pod opieką, do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie opiekuna dziecka o wyrażeniu zgody na nadanie obywatelstwa polskiego, złożone przed właściwym miejscowo wojewodą lub konsulem Rzeczypospolitej Polskiej od osób zamieszkałych za granicą,

 • jeżeli dziecko posiada dokument podróży - należy dołączyć jego poświadczoną urzędowo kserokopię,

 • dzieciom pozostającym pod opieką obywatelstwo polskie może być przyznane jedynie za zgodą opiekuna wyrażoną w odpowiednim oświadczeniu złożonym przed właściwym organem po uprzednim zadośćuczynieniu wymogom właściwego prawa obcego.

OPŁATY:

219,00 zł. przelewem na rachunek:
Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
Nr konta:60-1030-1508-0000-0005-5001-0038

za wydanie decyzji w sprawie nabycia obywatelstwa polskiego

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Załatwienie sprawy następuje w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia wszczęcia postępowania. Nie wlicza się tutaj okresów opóźnień z przyczyn niezależnych od organu (np. działanie sił przyrody takich jak powódź, albo zaniechania innych organów, które są istotne do załatwienia sprawy, braku dokumentów, które strona ma obowiązek dostarczyć urzędowi).

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ SPRAWY:

Oddział ds. Obywatelstwa i Repatriacji
pl. Bankowy 3/5, wejście F, pok. nr 416
tel.22 695 65 67
e-mail –
obywatelstwo@mazowieckie.pl

dni i godziny przyjęć klientów:
poniedziałek: 10.00 – 17.30
wtorek, czwartek, piątek: 8.00 – 15.00


INFORMACJE DODATKOWE / UWAGI:

 • W trakcie składania wniosku o uznanie za obywatela polskiego Wnioskodawca może zostać zobowiązany do przedłożenia dodatkowych dokumentów wyjaśniających jego sytuację rodzinną.

 • Kopie dokumentów mogą być poświadczone urzędowo przez notariusza lub na miejscu w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

 • Dokumenty, którymi legitymuje się wnioskodawca: karta pobytu, dokument podróży, muszą być ważne.

 • Bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia przez Wnioskodawcę kompletu dokumentów.


Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego


Copyright © 2006-2014 Kontynent Warszawa - Warszawa Wielu Kultur; Redakcja: Zuzanna Dłużniewska, Katarzyna Kościesza; Realizacja: jakub mankowski
Publikacja portalu Kontynent Warszawa w ramach pilotażu Warszawskiego Centrum Wielokulturowego prowadzonego przez Fundację Inna Przestrzeń. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa oraz Biura Kultury m.st. Warszawy. Treści publikacji nie muszą odpowiadać oficjalnemu stanowisku sponsorów i partnerów projektu.