Mapa strony

PL | ENG | FR | RUS | VT | ES | AR
Karta pobytu

 

 

Karta pobytu

 • Karta pobytu wydawana jest NA ŻYCZENIE cudzoziemca (spoza Unii Europejskiej) Umożliwia (wraz z paszportem) wielokrotne i swobodne przekraczanie granic RP – można z nią podróżować po strefie Schengen bez konieczności uzyskiwania wizy. Pozwala na pobyt w innym kraju UE przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

Do czego jeszcze służy?

 • poświadcza legalny pobyt cudzoziemca na terytorium Polski
 • potwierdza tożsamość cudzoziemca – jest to odpowiednik dowodu osobistego
 • Studenci, którzy studiują dziennie na polskiej uczelni z kartą pobytu mogą podjąć legalną pracę bez dodatkowych formalności i pozwoleń

Kto może ją otrzymać?

Karta pobytu wydawana jest osobom, które otrzymały jedno z poniższych zezwoleń:

 • Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Zezwolenie na osiedlenie się w Polsce,
 • Zezwolenie na pobyt w Polsce rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 • Zezwolenie na pobyt tolerowany
 • Status uchodźcy
 • Ochronę uzupełniającą,

Kartę pobytu wydaje Wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania i należy ją odebrać osobiście. W przypadku małoletniego poniżej 13 roku życia - odbioru dokonuje jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Ważność karty pobytu jest ograniczona czasowo – po jej upływie cudzoziemiec jest zobowiązany do jej wymiany. Procedury wymiany karty pobytu lub jej ponownego uzyskania (w przypadku kradzieży lub utraty karty) opisane są poniżej.

WAŻNE!!!

Koszt karty: 50zł

Okres oczekiwania: 45 dni (ale często trwa to dłużej)

O kolejną kartę należy aplikować: co najmniej 45 dni przed wygaśnięciem obecnej

Wszystkie wnioski, załączniki i dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumaczy przysięgłych

1. Termin ważności karty pobytu

2. Jakie dokumenty złożyć, by otrzymać kartę?

3. Jak wymienić kartę pobytu?

3.1. Okoliczności utraty karty pobytu

3.2. Procedura wymiany karty pobytu

3.3. Koszty wymiany karty pobytu

3.4. Adresy – miejsce złożenia dokumentów

4. Zwrot karty pobytu

5. Informacje dodatkowe

5.1. Podstawa prawna

5.2. Przydatne linki

1. Termin ważności karty pobytu

 • Karta wydana na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, jest ważna przez okres tego zezwolenia; (maksymalnie 2 lata)
 • Karta Pobytu wydana na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, jest ważna 10 lat;
 • Karta Pobytu wydana na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jest ważna 5 lat;
 • Karta Pobytu wydana w przypadku nadania statusu uchodźcy, jest ważna 3 lata;
 • Karta Pobytu wydana w sytuacji korzystania z ochrony uzupełniającej, jest ważna 2 lata;

· Karta Pobytu wydana w przypadku udzielenia zgody na pobyt tolerowany, jest ważna 1 rok.

2. Jakie dokumenty złożyć?

 • 1 egzemplarz wypełnionego wniosku o wymianę karty pobytu;
 • 2 aktualne, kolorowe fotografie nieuszkodzone, wyraźne, o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, by ukazywały lewy półprofil z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, fotografie winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym;
 • ważny dokument podróży albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca (1 kserokopia + oryginał do wglądu);
 • kserokopia karty pobytu;
 • w przypadku utraty dotychczas posiadanej karty pobytu do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zgłoszeniu Policji utraty tego dokumentu;
 • aktualne poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy.

3. Jak wymienić kartę pobytu?

3.1. Okoliczności utraty karty pobytu

Wymiana karty pobytu jest konieczna w przypadku:

· zmiany danych w niej zamieszczonych (np. Nazwiska lub miejsca zameldowania)

· zmiany wyglądu utrudniającej ustalenie tożsamości osoby się nią posługującej (zmiana wyglądu twarzy)

· uszkodzenia jej w stopniu utrudniającym posługiwanie się nią (karta została ubrudzona lub przecięta)

· upływu terminu ważności karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE;

· utraty lub zniszczenia karty (np. w wyniku kradzieży)

3.2. Procedura wymiany karty pobytu

Wymiany karty pobytu dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. (Zobacz rozdział „adresy” poniżej)

Dokumenty wymagane do wymiany karty pobytu:

· Wypełniony formularz wniosku o wymianę karty pobytu www.udsc.gov.pl/files/formularze/7wniosekOwydanieKartyPobytu.doc

 • 2 fotografie, nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm × 3,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, fotografie winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym,
 • ważny dokument podróży (paszport) albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca (1 kserokopia + oryginał do wglądu),
 • kserokopia karty pobytu,
 • w przypadku utraty dotychczas posiadanej karty pobytu do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zgłoszeniu Policji utraty tego dokumentu,
 • aktualne poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy
 • dowód dokonania wpłaty za wymianę karty pobytu (konto bankowe podane na stronach właściwego Urzędu Wojewódzkiego, zob. dział „Adresy”)

Wniosek należy wypełnić w języku polskim. Wszystkie wnioski, załączniki i dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumaczy przysięgłych. Zgodność z oryginałem tłumaczeń dokonanych za granicą potwierdzają urzędy konsularne albo ambasady RP.

3.3. Koszty wymiany karty pobytu

Opłata za wymianę karty wynosi:

 • 50 PLN
 • 100 PLN - w przypadku pierwszej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia karty

· 200 PLN - w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia karty

Opłaty nie ponosi się za wydanie:

 • karty pobytu, jeżeli poprzednio wydana zawierała wady techniczne,
 • pierwszej karty pobytu

· status uchodźcy,

· zezwolenie na osiedlenie się jako członek najbliższej rodziny repatrianta

· zgodę na pobyt tolerowany


Ulga w opłacie (50 proc.) za wymianę karty dotyczy osób, które spełniają jeden z poniższych warunków:

Podstawa do otrzymania ulgi

Dokumenty wymagane do pobrania ulgi

trudna sytuacja materialna

zaświadczenie właściwego organu ds. pomocy społecznej o aktualnym korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej

zaświadczenie ze szkoły, w której cudzoziemiec pobiera naukę

celem pobytu jest udział w szkoleniach i stażach zawodowych realizowanych w ramach Unii Europejskiej

dokument potwierdzający udział cudzoziemca w szkoleniach i stażach zawodowych,

osoby małoletnie, które w dniu złożenia wniosku o wymianę karty pobytu nie mieli ukończonych 16 lat

odpis aktu urodzenia małoletniego

3.4. Miejsce złożenia dokumentów

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa, ul. Długa 5, II piętro, pokój 52.

http://bip.mazowieckie.pl/cmsws/page/?D;1404

Pomorski Urzędu Wojewódzki w Gdańsku

Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, pokój 40.

http://www.pomorskie.eu/pl/bip/puw/urzad_wojewodzki/wydzialy_puw/wsoic/sprawy_cudz

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Katowice, ul. Jagiellońska 25, pokój 327.

http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzsoic/index.html

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Kraków, ul. Przy Rondzie 6 (parter, sala obsługi cudzoziemców)

http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=cudzoziemcy

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Poznań, pl. Wolności 17, IV piętro, pok. 416, 417

http://www.poznan.uw.gov.pl

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, parter

http://www.duw.pl/Wymiana,karty,pobytu,6469.html

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, pokoje 46, 47, 362a, 363, 364

http://www.uw.rzeszow.pl/main.php?muid=9&mid=31&akID=948&cid=c6189b44a5cac763#ak948

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Lublin, ul. Spokojna 4, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

http://www.uw.lublin.pl/spraw_obywatelskich

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Olsztyn, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

http://www.uw.olsztyn.pl/

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, pokój 33.

http://www.bip.luw.pl/index.php?mod=news&cID=78

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Opole, ul. Piastowska 14, III piętro

http://www.wso.opole.uw.gov.pl/Oddzial-ds-Cudzoziemcow-i-Obywatelstwa-170.html

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, pokój 521

http://www.kielce.uw.gov.pl/index.php?str=36&id=5

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Szczecin, Wały Chrobrego 4, pokój 91

http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=9

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Białystok, ul. Mickiewicza 3, pokój 111

http://www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/PUW/Struktura/Schemat+organizacyjny/Wydzial+Spraw+Obywatelskich+i+Migracji/Struktura+Wydzialu/oddzial+ds+cudzoziemcow.htm

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3, parter

http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=534&Itemid=41

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Łódź, ul. Piotrkowska 103

http://lodz.uw.gov.pl/page/1239,tabela-oplat.html

4. Zwrot karty pobytu

Cudzoziemiec powinien zwrócić kartę organowi, który ją wydał (właściwemu jemu miejscu zamieszkania wojewodzie), w razie:

 • nabycia obywatelstwa polskiego,
 • decyzji o cofnięciu zezwolenia, które stanowiło podstawę wydania karty (w tym przypadku cudzoziemiec otrzymuje do czasu opuszczenia Rzeczpospolitej Polskiej zaświadczenie o zwrocie karty pobytu)
 • W razie zgonu cudzoziemca obowiązek zwrotu karty pobytu ciąży na osobach zobligowanych do zgłoszenia zgonu zgodnie z przepisami o aktach stanu cywilnego.

5. Informacje dodatkowe

5.1. Podstawa prawna

· Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (t.j Dz. U.z 2006r. Nr 234 poz. 1694 z późn. zm.) - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031281175 (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573)

· Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 189 poz. 1472) ) - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031281176

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz (Dz. U. 2008 Nr 236 poz. 1643) - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082361643

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów potwierdzających możliwość uzyskania takich środków (Dz. U. 2008 Nr 235 poz. 1611) - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082351611

· Rozporządzenie Rady Wspólnoty Europejskiej nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001r. wymieniające kraje trzecie, których obywatele są obowiązani posiadać wizę przy przekraczaniu granic zewnętrznych Państw Członkowskich oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego obowiązku. (Dz. U. L 81 z 21.3.2001, str. 1)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 207, poz. 1600)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania organów w postępowaniu w sprawie wydalenia cudzoziemca oraz sposobu odnotowywania w dokumencie podróży wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub decyzji o wydaleniu (Dz. U. nr 146, poz. 1427 ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat pobieranych od cudzoziemców za wydanie i wymianę karty pobytu i innych dokumentów w sprawach cudzoziemców (Dz. U. nr 151, poz. 1472)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, fotografii dołączanych do wniosku oraz stempla potwierdzającego złożenie wniosku (Dz. U. Nr 23, poz. 124)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie wzorów formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, fotografii dołączanych do wniosku oraz wzorów stempli potwierdzających złożenie wniosków (Dz. U. Nr 23, poz. 125

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wzoru zaproszenia potwierdzającego posiadanie wystarczających środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. (Dz. U. Nr 114, poz. 768)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 151, poz. 1015)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków o ich wydanie lub wymianę oraz fotografii dołączanych do wniosku (Dz. U. nr 150, poz. 1461 ze zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2003r. w sprawie opłat od cudzoziemców za wydanie karty i wymianę karty pobytu i innych dokumentów w sprawach cudzoziemców ( Dz. U Nr 151 poz. 1472 )

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie minimalnych kwot, jakie powinny posiadać cudzoziemcy podejmujący lub kontynuujący studia oraz prowadzący badania naukowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków ( Dz. U Nr 222, poz. 1766 )

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania niektórych kosztów wydalenia cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U z 2008r Nr 3 poz. 20 )

· Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 października 2006r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej o przyjęciu na studia cudzoziemca ( Dz. U Nr 200 poz.1475);

· Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imion i nazwisk ( Dz. U Nr 200 poz. 1475 ze zmianami)

· Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, sprostowanie Dz. U. z 2001 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r. Nr 114, poz. 946).

5.2. Przydatne linki

Po angielsku http://www.hfhrpol.waw.pl/uchodzcy/images/stories/file/e-book_ANG.pdf

Po polsku: http://www.hfhrpol.waw.pl/uchodzcy/images/stories/file/e-book%20polski.pdf
Opracowała: Beata Sochacka

 


Copyright © 2006-2014 Kontynent Warszawa - Warszawa Wielu Kultur; Redakcja: Zuzanna Dłużniewska, Katarzyna Kościesza; Realizacja: jakub mankowski
Publikacja portalu Kontynent Warszawa w ramach pilotażu Warszawskiego Centrum Wielokulturowego prowadzonego przez Fundację Inna Przestrzeń. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa oraz Biura Kultury m.st. Warszawy. Treści publikacji nie muszą odpowiadać oficjalnemu stanowisku sponsorów i partnerów projektu.